Обучението по български език в XII клас разширява и допълва знанията, уменията и отношенията, свързани със системата на съвременния български книжовен език и с изграждането на комуникативните компетентности на учениците. Учебната програма включва два модула: 1. български като втори език и 2. български като първи език. В първия модул учениците