Български език и литература се преподават от 1-ви до 12-ти клас по програмите на Министерството на образованието и науката на Република България.

Учениците ни могат да избират българския език, като втори или трети чужд език в своето немско училище.

Обучението в нашето училище дава добра подготовка по български език, след която учениците ни без проблем могат да положат изпит пред сертифициран преподавател и получената оценка да бъде вписана в немските им удостоверения за завършен клас, като оценка по втори или трети чужд език.

Има регламент по който изучаващите български език в чужбина ще имат възможност да полагат онлайн тестове в българските неделни училища. След успешното полагане на изпитите учениците ще получават сертификат за ниво на владеене на български език като втори или трети от Департамента за езиково обучение (ДЕО) на СУ „Св. Климент Охридски“.

Притежаването на сертификат с международна валидност за ниво на владеене ще осигури по-висока конкурентноспособност на трудовия пазар.

В Министерството на образованието и науката е проведена среща с представители на висши училища в България за признаване на издадените сертификати за прием в българските университети.