Предметите „Околен свят“ и „Човекът и обществото“ се преподават от 1-ви до 4-ти клас. В резултат на обучението по учебния предмет Човекът и обществото в края на началния етап на основната образователна степен ученикът: Познава значението на семейството и рода. Описва родното селище и родния край. Различава училището като институция и общност. Различава основни държавни институции и органи на местната власт. Определя значението на някои природни дадености (вода, почва и др.) за живота на хората. Посочва връзката между особеностите на природната среда и трудовата дейност на хората. Дава примери за последиците от взаимодействието между човека и околната среда. Дава примери за промени в околната среда и бита на хората, настъпили в резултат на някои технически нововъведения. Описва елементи от ежедневния живот на българите през различни епохи. Изрежда правила за безопасно движение по улиците. Познава националните символи (знаме, герб, химн). Разпознава и определя във времето официални и битови празници в България. Дава примери за значими културни постижения на българския народ. Разказва за ярки личности и събития в българската история. Знае ролята на езика, религията и традициите за съхраняването и развитието на българския народ. Назовава столицата на Република България и нейните забележителности. Определя географското положение на България на Балканския полуостров и в Европа. Описва най-общо географски области в страната. Илюстрира с примери връзките на България с Европа и света. Разграничава материални от писмени източници на знания. Използва картата като източник на знания. Съставя кратки описания на обекти и събития.