Препоръчителна литература

„ Матилда“ Роалд Дал
„ Приключенията на Том Сойер“ , „ Принцът и Просякът“ Марк Твен
„ Щастливият принц“ или „ Приказки “ Оскар Уайлд
„ Емил от Льонеберя“ Астрид Линдгрен
„ Чудните пътешествия на Барон Мюнхаузен“ Р.Е.Распе
„ Пинокио “ Карло Колоди
„ Чудното огледало – приказки“ Георги Райчев
„ Български вълшебни приказки – Николай Райнов
„ Приказки“ Александър Пушкин
„ Приказки за страната Алабашия“ Карл Сандбърг
„ Старогръцки митове и легенди“ Йоргос Гералис
„ Продавач на надежда“ Джани Родари
„77 приказки от цял свят“
„ Приказка без край“ Михаел Енде
„ Малкият Никола “ Сампе и Госини
„ Мери Попинз“ Памела Травърз
„ Двойната Лотхен“ Ерих Кестнер

В четвърти клас очакваните резултати се свързват със следните знания и умения:

А. Правоговорни знания и умения

– владее предвидените в учебните програми правоговорни изисквания;
– определя мястото на звука и неговата промяна при изговор в думата (звукова промяна)
– правилнo изговаря звучни и беззвучни, твърди и меки съгласни според изискванията на
книжовната норма;
– правилно изговаря съществителни, прилагателни имена, глаголи, наречия и числителни имена според изискванията на книжовната норма;
– изговаря думите с правилно ударение;
– интонационно правилно и с необходимите паузи изговаря видове изречения по цел на общувaне и по състав;

Б. Правописни знания и умения

– владее предвидените в учебните програми правописни изисквания;
– пише правилно неударени гласни в думата;
– пише правилно звучни и беззвучни съгласни в думите;
– пише правилно твърди и меки съгласни ( я, ю, ьо);
– пише правилно думи със струпани съгласни;
– пише правилно корен, представки и наставки в думите;
– пише правилно видове изречения по цел на общуване;
– членува правилно съществителни, прилагателни имена във всички родове и числа, както и числителни имена;
– пише правилно частиците НЕ, ЛИ;
– пише според изискванията степенувани прилагателни имена и наречия;
– пише правилно числителни имена;
– пише слято сложни думи и сложни наречия;
– поставя запетаи в сложно изречение пред съюзни връзки: че, макар че, за да, но, а, ала, който, която, което, които, чийто, чиято, чието, чиито;
– прилага при писане правилата за писане на запетая пред И, ИЛИ;
– пише правилно В или ВЪВ, С или СЪС;
– пише правилно свой текст.

В. Фонетични знания и умения

– разпознава разлики в изговора и писането на гласни звукове;
– определя звукови промени в изговора и писането на съгласни звукове;
– определя звукови промени в изговора и писането на съществителни, прилагателни, числителни имена, глаголи и наречия;
– разбира връзката между звук и буква, характерна за българския език.

Г. Морфологични знания и умения

– oбразува правилно граматични форми на съществителни, прилагателни имена и глаголи;
– разпознава наречия;
– променя прилагателните имена по род и число;
– владее граматични форми на числителни бройни и числителни редни имена;
– степенува правилно прилагателни имена и наречия;
– членува правилно съществителни, прилагателни имена и числителни имена;
– образува правилно граматични форми за род на прилагателни имена и числителни имена;
– конструира правилно граматични форми за число на съществителни, прилагателни, числителни имена и глаголи;
– променя глаголите по лице, число и време;
– образува правилно граматични форми на глаголите за сегашно, минало свършено, минало несвършено време и бъдеще време;
– различава прилагателни имена и наречия;
– съгласува правилно съществителни иприлагателни имена, глаголи и лични местоимения.

Д. Лексикално-стилистични знания и умения

– съчетава правилно по смисъл думите в изречения;
– може да замества в изречение близки по значение думи;
– съотнася думите по лексикално значение: близки по значение, противоположни по значение, производни и непроизводни, еднозначни и многозначни, думи с пряко и с преносно значение;
– употребява ясно думите според лексикалното им значение в изречение и текст;
– употребява целесъобразно думи с пряко и преносно значение според комуникативната цел в изречения и текст;
– употребява ясни по смисъл прости и сложни изречения, видове изречения по цел на общуване.

Е. Синтактични знания и умения

– конструира правилно съобщителни, въпросителни, възклицателни и подбудителни изречения в различни словоредни варианти;
– конструира ясни и завършени по смисъл сложни изречения.

Ж. Литературни знания и умения

– чете и разбира конкретното значение на стихотворения, разкази, фолклорни и авторови приказки, басни, митове, легенди;
– ползва информация от научнопопулярен текст;
– определя качества и мотиви на героите във връзка с техните постъпки и тяхната реч;
– представя портрет на героя;
– разграничава диалог в художествен текст;
– разграничава описания в художествен текст;
– определя случки ( епизоди) в развитието на действието;
– прави план на съдържанието на повествователен текст;
– разпознава фолклорна и авторова приказка;
– свързва представата за мит и легенда с конкретни произведения;
– свързва пословици и поговорки с идеята, поуката, посланието на художествения текст;
– разпознава фолклорна песен и стихотворение;
– определя рима в стихотворение;
– свързва ритъма на стихотворение с пресъздаденото настроение ( чувство);
– представя свое индивидуално възприемане на описан в стихотворение пейзаж;
– обяснява образно-емоционалните представи, породени от епитети, сравнения, повторения, възклицателни,въпросителни и подбудителни изречения;
– представя своето индивидуално възприемане на олицетворението.

З. Комуникативни знания и умения

– разказва подробно устно и писмено приказки и разкази;
– разказва кратко ( сбито) устно и писмено приказки и разкази;
– съчинява устно и писмено разкази и приказки по комикс, по лично преживяна случка, по въображение;
– съчинява устно и писмено описание на картина, портрет, пейзаж;
– съчинява гатанки
– поправя правописни, пунктуационни и смислови грешки в изречения и текст.