Препоръчителна литература

Асен Разцветников “ Щурчово конче“
Валери Петров “Меко казано“ , “Бяла приказка“
Йордан Радичков “Ние врабчетата“ , “Жабешки истории“
Ангел Каралийчев “Тошко Африкански“, „Приказки“
Елин Пелин “Ян Бибиян“
Светослав Минков “Сапунени мехури“
Констснтин Константинов “Приказки за теб“
Ран Босилек “Патиланци“
Алан Милн “ Мечо Пух“
Луис Карол “Алиса в страната на чудесата“
Антоан дьо Сент Екзюпери “Малкият принц“
Л.Ф.Баум “Вълшебникът от Оз“
Джани Родари “Приказки по телефона“
Астрид Линдгрен “Пипи Дългото чорапче“ , “Карлсон, който живее на покрива“

В трети клас очакваните резултати се свързват със следните знания и умения:

А. Правоговорни знания и умения

– определя мястото на звука и неговата промяна при изговор в думата (звукова промяна);
– правилно изговаря звучни и беззвучни съгласни според изискванията на книжовната норма;
– правилно изговаря гласните в последната сричка на глаголите в 1 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч.;
– изговаря думите с правилно ударение;
– интанационно правилно изговаря възклицателни и подбудителни изречения.

Б. Правописни знания и умения

– пише правилно неударени гласни в думата;
– пише правилно беззвучни съгласни пред звучни в думите;
– пише правилно думи със струпани съгласни;
– пише правилно корен, представки и наставки в думите;
– пише правилно възклицателни и подбудителни изречения;
– пише правилно съществителни и прилагателни имена с Ъ в последната сричка;
– членува правилно същ имена в м. р., ж. р., ср. р. и в мн. ч.;
– пише правилно глаголи в 1 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч. с ударение на последната сричка;
– пише правилно частицата НЕ пред глаголите;
– пише прилагателни имена с – Н или – НН;
– пише според изискванията степенувани прилагателни имена;
– пише правилно възклицателни и подбудителни изречения;
– пише правилно свой текст.

В. Фонетични знания и умения

– разпознава разлики в изговора и писането на неударени гласни;
– определя звукови промени на гласни под ударение в последната сричка на глаголите в 1 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч.;
– определя звукови промени в изговора и писането на думи с Ъ в последната сричка;
– определя звукови промени на звучни и беззвучни съгласни;
– пише правилно В или ВЪВ, С или СЪС.

Г. Морфологични знания и умения

– разпознава съществителни собствени и нарицателни;
– членува правилно съществителни имена във всички родове и числа;
– образува правилно степенувани прилагателни имена;
– образува правилно глаголни форми за висчки лица и числа;
– образува форми за сегашно време на глагола ;
– образува форми за минало свършено време на глагола;
– образува форми за бъдеще време на глагола;
– образува форми на глагола СЪМ.

Д. Лексикално-стилистични знания и умения

– подбира и съчетава правилно думите в изречения;
– може да замества в изречение близки по значение думи;
– съотнася думите по лексикално значение: близки по значение, противоположни по значение;
– конструира и употребява целесъобразно възклицателни и подбудителни изречения в текст.

Е. Синтактични знания и умения

– разпознава възклицателно и подбудително изречение;
– конструира възклицателни и подбудителни изречения в различни словоредни варианти.

Ж. Литературни знания и умения

– чете и разбира конкретното значение на стихотворения, разкази, приказки;
– определя качества на героите във връзка с техните постъпки и тяхната реч;
– разграничава диалог в художествен текст;
– разграничава описания в художествен текст;
– определя случки ( епизоди) в развитието на действието;
– свързва план на съдържанието с отделни епизоди от текста;
– обяснява образно – емоционалните представи, породени от епитети, сравнения и повторения.

З. Комуникативни знания и умения

– разказва подробно устно и писмено приказки и разкази;
– разказва кратко ( сбито) устно и писмено приказки и разкази;
– съчинява устно и писмено разкази и приказки по серия от картини, по лично преживяна случка, по въображение;
– съчинява устно и писмено описание на цвете и животно;
– съчинява гатанки;
– поправя правописни, пунктуационни грешки, неточна употреба на думи, неясни по смисъл изречения.