В първи клас очакваните резултати се свързват със следните знания и умения:

А. Владее фонемната система на книжовния български езикправилно изговаря звукови варианти на

– фонемата в различни звукови съчетания в потока на речта;
– разграничава звуковете в думата;
– определя мястото на звука в дума.

Б. Владее графичната система на книжовния български език

– разпознава печатните и ръкописните букви;
– познава българската азбука;
– владее съответствието звук – буква;
– владее изговора и писането на думи с дз, дж, щ, я, ю, ьо, йо;
– владее правилен според книжовните норми изговор на думите.

В. Чете с разбиране

– цялостно чете думи и разбира лексикалното им значение;
– чете прости кратки и разширени изречения и разбира техния смисъл;
– чете кратки текстове и разбира тяхното съдържание;
– интонационно оформя изреченията при четене.

Г. Пише

– правилно изписва главните и малките ръкописни букви;
– правилно свързва буквите при писане на думи;
– вярно кодира звучащата реч;
– разделно пише думите в изречението;
– правилно записва кратки и разширени прости изречения в началото и в края;
– правилно записва кратки писмени текстове.