Обучението по география и икономика в прогимназиалния етап е насочено към овладяване на базисни знания, умения и придобиване на ключови компетентности, свързани с формиране на основите на географската култура за заобикалящото пространство на глобално и регионално ниво като част от тяхната обща култура.

Обучението по география и икономика в прогимназиалния етап, организирано за децата на българите в чужбина, е насочено към овладяване на базисни знания, умения и отношения, свързани с изучаване на България. Учебната програма е адаптирана към проекта на учебна програма по география и икономика за VII клас (общообразователна подготовка), с цел осигуряване на условия за изучаването на учебния предмет в V-VII клас. Ключовите компетентности може да се изграждат на базата и на други тематично близки очаквани резултати по избор на учителя.