Знам да чата и пиша на български език

  • Училището има за цел да разпространява българския език и култура и да обучава децата на уважение, самостоятелност и готовност за носене на отговорност.
  • Учениците ни изучават български език на ниво роден език. Изучването на български език в нашето училище може да бъде вписано като факултативен предмет в немската диплома. Провежданото в училището обучение дава добра подготовка по български език, след която учениците ни могат да положат изпит пред сертифициран преподавател и получената оценка да бъде вписана в немските им удостоверения за завършен клас, като оценка по втори или трети чужд език.
  • Учениците, придобили удостоверения за завършен клас от нашето училище, които продължават обучението си в училища в България, не полагат приравнителни изпити по български език и литература, по история и по география на България.
  • Учениците от училището могат да сертифицират знанията си по български език. Софийският университет „Св. Климент Охридски“ и МОН са създали регламент за провеждане на онлайн изпит по български език. На всеки кандидат, успешно издържал изпита, се издава сертификат за ниво на владеене на български език като чужд. Документът има международна валидност.
  • Сертификатът носи преференции за учениците завършващи гимназия, който желаят да продължат образованието си в България. Предвидена е възможност оценката от сертификата, с минимално ниво не по-ниско от В2, да бъде зачитана по решение на Академичния съвет на висшите учебни заведения, като балообразуваща оценка за отделни специалности.