Българско училище „Васил Левски“ във Франкфурт на Майн функционира от 2010 година.
Училището има за цел да разпространява българския език и култура и да обучава децата на уважение и доверие, самостоятелност и готовност за носене на отговорност. В училището могат да се обучават ученици от първи до дванадесети клас. В училището се изучават български език и литература, роден край, човекът и обществото, история и география на България и музика.
Обучението се провежда по адаптирани учебени програми на Министерството на образованието и науката на Република България. Учениците изучават български език на ниво роден език.
На учениците, завършили обучение по български език и литература, по история и по география на България в училището, се издава удостоверение за проведено обучение.
Учениците, придобили удостоверение, които продължават обучението си в училища в Република България, не полагат приравнителни изпити по български език и литература, по история и по география на България.
Учителите, преподаващи в нашето училище, са опитни преподаватели с висше образование. За тях българският език е майчин език.
Нашите ваканции съвпадат с тези на училищата в Хесен.