На основание на Постановление № 90 на МС на РБ от 29.05.2018 г. за българските неделни училища в чужбина

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1. С този правилник се определят структурата, функциите, правата и задълженията на учителите, възпитателите, родителите и учениците в Българското училище „Васил Левски“ в гр. Франкфурт на Майн.
Чл.2. Българското училище е регистрирано в Германия и организирано според правилата и изискванията на българското Министерство на образованието и науката, касаещи българските неделни училища в чужбина.
В училището се приемат за обучение деца в предучилищни групи и класове от 1-ви до 12-ти включително, както следва:
(1). предучилищна група – деца до 7 год. възраст
(2). начален курс: 1 – 4 клас
(3). прогимназиален курс: 5 – 7 клас
(4). гимназиален курс: 8 -12 клас
Чл.3. В училището се изучават български език и литература, история и география на България по утвърдени от МОН учебни планове и програми. Обучението е на книжовен български език съгласно Постановление № 90 за българските неделни училища в чужбина.
Чл.4. В училището се приемат за обучение деца, български граждани, постоянно или временно пребиваващи в Република Германия, както и деца от друга национална принадлежност (примерно от смесени бракове).
Чл.5. За постъпване в начален курс, задължително условие е владеенето на говорим български език или децата трябва да са преминали обучение в подготвителната група.
Чл.6. За постъпване в прогимназиален или гимназиален курс се изисква успешно покриване на задължително входно ниво за съответния клас и решение на изпитващата комисия.
Чл.7. Приемането и записването на учениците се извършва въз основа на подписан от един от родителите договор за записване.
Чл.8. В редовен клас в училището се приемат новопостъпващи ученици в срок не по-късно от 6 учебни седмици след началото на учебната година освен в случай на преместване от официално българско училище.
Чл.9. На учениците от I до XII клас училището издава удостоверения за завършено обучение по български език и литература, по история и география на България, даващи им право да продължат образованието си в България без полагане на приравнителни изпити по съответните предмети.
Чл.10. На учениците се издават уверения с годишна оценка по български език и литература, които могат да бъдат вписани в немското свидетелство.

ГЛАВА ВТОРА УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Раздел I УЧИТЕЛИ И ВЪЗПИТАТЕЛИ

Чл.11. Учителят / възпитателят има следните права:
(1). свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии;
(2). да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация;
(3). да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището;
(4). да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения.
Чл.12. Учителят / възпитателят има следните задължения:
(1). да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната му характеристика;
(2). да преподава учебния предмет на книжовен български език, да общува с учениците на книжовен български език и да ги подпомага в усвояването на книжовно-езиковите норми;
(3). да води системно установената училищна документация, свързана с работата му като учител;
(4). да спазва професионалната етика и работи системно за утвърждаване авторитета на училището;
(5). да опазва живота и здравето на учениците по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището;
(6). да информира родителите/настойниците за успеха и развитието на ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда; да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения;
(7). да не нарушава правата на ученика, да не унижава личното му достойнство и да не прилага форми на физическо и психическо насилие върху него;
(8). да провежда най-малко две родителски срещи – в началото и в края на учебната година;
(9). да запознае родителите с правилника за дейността и вътрешния ред на училището, с учебния материал, както и да конкретизира какви знания са предвидени да придобият учениците в края на учебната година;
(10). Използването на мобилни телефони по време на час е забранено за учителите, освен в извънредни ситуации във връзка с безопасността и здравето на децата.

Раздел II УЧЕНИЦИ

Чл.13. Ученикът има следните права:
(1). да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина – при постъпването му в училище, в началото на всеки учебен срок, както и при поискване;
(2). да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности;
(3). да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му;
Чл.14. Ученикът има право на не повече от 10 отсъствия от училище по уважителни причини. Предварителното уведомяване на съответния преподавател е задължително, а писмено извинение от родителя се приема по електронен път.
Чл.15. Ученикът има следните задължения:
(1). да не уронва авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции;
(2). да не отсъства от учебните часове без уважителна причина;
(3). да не накърнява честта и достойнството на другите ученици, учителите, възпитателите, както и да не прилага физическо и психическо насилие;
(4). да влиза навреме в учебните часове, съобразно установената учебна програма;
(5). да идва на училище, подготвен за съответния час;
(6). да спазва инструкциите за отговорно и безопасно поведение на ученика, както и правилника за вътрешния ред на училището.
(7). Забранено е използването на мобилни телефони и електронни играчки по време на занятията.
Чл.16. При неизпълнение задълженията на ученика, определени с настоящия правилник, учителят е длъжен незабавно да установи контакт с родителите на ученика.

Раздел III РОДИТЕЛИ

Училището осъществява процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.

Училището осъществява процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.
Чл.17. Родителите имат следните права:
(1). периодично да получават информация за успехите и развитието на децата им в образователно- възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда;
(2). да се срещат с учителите в определеното приемно време;
(3). да участват в родителските срещи;
(4). да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат правата и интересите на ученика.
Чл.18 Родителите имат следните задължения:
(1). да се запознаят /чрез полагане на подпис/ с учебния план и с правилника за дейността на училището при записване на ученика;
(2). да информират предварително писмено учителя за отсъствие на ученика от учебни занятия;
(3). да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;
(4). да довеждат децата си 10 минути преди началото на учебните часове, за да се осигури безпрепятственото протичане на учебния процес;
(5). да напускат помещенията на училището след като предадат детето си на учителя;
(6). да приемат детето си след края на учебните часове, но не по-късно от 10 мин. след приключването им. В случай, че са възпрепятствани да направят това, родителите са длъжни да осигурят свой заместник, като своевременно уведомят учителя за това.
(7). да запознаят ученика с правилника за дейността и вътрешния ред на училището и при необходимост – да му го разяснят;
(8). да се явяват в училището при отправена покана от страна учителя, когато има основание за това.