На основание чл.5, ал.1 от Постановление № 334 на МС на РБ от 08.12.2011 г. за българските неделни училища в чужбина

ПРАВИЛНИК ЗА ДЕЙНОСТТА И ВЪТРЕШНИЯ РЕД

ГЛАВА ПЪРВА ОБЩИ ПОЛОЖЕНИЯ

Чл.1 С този правилник се определят структурата, функциите, правата и задълженията научители, възпитатели, родители и ученици в Българското училище „Васил Левски“ в гр. Франкфурт на Майн. Чл.2 Българското училище регистрирана в Германия и организирана според правилата и изискванията на българското Министерство на образованието и науката, касаещи българските неделни училища в чужбина. В училище се приемат за обучение деца в предучилищни групи и класове от 1-ви до 12-ти включително, както следва:

(1). предучилищна група – деца до 7 год. възраст

(2). начален курс: 1 – 4 клас

(3). прогимназиален курс: 5 – 7 клас

(4). гимназиален курс: 8 -12 клас

Чл.3 В училището се изучават български език и литература, история и география наБългария по утвърдени от МОН учебни планове и програми. Обучението е на книжовен български език съгласно Постановление № 334 за българските неделни училища в чужбина.

Чл.4 В училището се приемат за обучение деца, български граждани, постоянно или временно пребиваващи в Република Германия, както и деца от друга национална принадлежност (прим. oт смесени бракове).

Чл.5 За постъпване в начален курс, задължително условие е владеенето на говорим български език или децата трябва да са преминали обучение в подготвителната група.

Чл.6 За постъпване в прогимназиален или гимназиален курс се изисква успешно покриване на задължително входно ниво за съответния клас и решение на изпитващата комисия.

Чл. 7 Приемането и записването на учениците се извършва въз основа на подадени от един от родителите формуляри за записване.

Чл.8 В редовен клас в училището се приемат новопостъпващи ученици в срок не по-късно от 6 учебни седмици след началото на учебната година освен в случай на преместване от официално българско училище.

Чл.9 На учениците от I до XII клас училището издава удостоверения за завършено обучение по български език и литература, по история и география на България, даващи им право да продължат образованието си в България без полагане на приравнителни изпити по съответните предмети.

Чл. 10 На учениците се издават уверения с годишна оценка по български език и литература, които могат да бъдат вписани в немското свидетелство или характеристика.

ГЛАВА ВТОРА УЧАСТНИЦИ В УЧЕБНО-ВЪЗПИТАТЕЛНИЯ ПРОЦЕС

Раздел I УЧИТЕЛИ И ВЪЗПИТАТЕЛИ

Чл.7 Учителят / възпитателят има следните права:

(1). свободно да определя методите и средствата за провеждане на образователно-възпитателния процес, като активно използва интерактивни методи на преподаване и възможностите на информационните и комуникационните технологии;

(2). да получава информация по въпроси, свързани с изпълнение на служебните му задължения, както и за възможностите за повишаване на професионалната му квалификация;

(3). да дава мнения и да прави предложения за развитие на училището;

(4). да използва училищната материално-техническа база за изпълнение на служебните си задължения.

Чл.8 Учителят / възпитателят има следните задължения:

(1). да изпълнява нормата за задължителна преподавателска работа и другите задължения, включени в длъжностната му характеристика;

(2). да преподава учебния предмет на книжовен български език, да общува с учениците на книжовен български език и да ги подпомага в усвояването на книжовно-езиковите норми;

(3). да води системно установената училищна документация, свързана с работата му като учител;

(4). да спазва професионалната етика и работи системно за утвърждаване авторитета на училището;

(5). да опазва живота и здравето на учениците по време на образователно-възпитателния процес и на други дейности, организирани от училището;

(6). да информира родителите/настойниците за успеха и развитието на ученика, за спазването на училищната дисциплина, както и за уменията му за общуване и интегриране в училищната среда; да ги насочва към форми за допълнителна работа с оглед възможностите, потребностите и желанията на ученика при зачитане на тяхното право да вземат решения;

(7). да не нарушава правата на ученика, да не унижава личното му достойнство и да не прилага форми на физическо и психическо насилие върху него;

(8). да провежда най-малко две родителски срещи – в началото и в края на учебната година;

(9). да запознае родителите с правилника за дейността и вътрешния ред на българското училище във Франкфурт на Майн, с учебния материал, както и да конкретизира какви знания са предвидени да придобият учениците в края на учебната година.

(10). Използването на мобилни телефони по време на час е забранено за учителите, освен в извънредни ситуации във връзка с безопасността и здравето на децата.

Раздел II УЧЕНИЦИ

Чл.9 Ученикът има следните права:

(1). да получава информация по въпроси, свързани с неговото обучение, относно правата и задълженията му в училище, правилата за вътрешния ред и училищната дисциплина – при постъпването му в училище, в началото на всеки учебен срок, както и при поискване;

(2). да бъде насочван, стимулиран и подпомаган в съответствие с неговите потребности, желания и способности;

(3). да се обучава и възпитава в здравословна и сигурна среда, както и да получава защита при накърняване на правата и достойнството му;

Чл.10 Ученикът има право на не повече от 10 отсъствия от училище по уважителни причини. Предварителното уведомяване на съответния преподавател е задължително, а писмено извинение от родителя се приема и по електронен път.

Чл.11 Ученикът има следните задължения:

(1). да не уронва авторитета на училището и да допринася за развитие на добрите му традиции;

(2). да не отсъства от учебните часове без уважителна причина;

(3). да не накърнява честта и достойнството на другите ученици, учителите, възпитателите, както и да не прилага физическо и психическо насилие;

(4). да влиза навреме в учебните часове, съобразно установената учебна програма;

(5). да идва на училище, подготвен за съответния час;

(6). да спазва инструкциите за отговорно и безопасно поведение на учeника, както и правилника за вътрешния ред на училището.

(7). Забранено е използването на мобилни телефони и електронни играчки по време на занятията.

Чл.12 При неизпълнение задълженията на ученика, определени с настоящия правилник, учителят е длъжен незабавно да установи контакт с родителите на ученика.

Раздел III РОДИТЕЛИ

Училището осъществява процеса на подготовка, обучение и възпитание на учениците във взаимодействие и сътрудничество с родителите.

Чл.13 Родителите имат следните права:

(1). периодично да получават информация за успеха и развитието на децата им в образователно- възпитателния процес, за спазването на училищната дисциплина, уменията им за общуване с учениците и учителите и интегрирането им в училищната среда;

(2). да се срещат с учителите в определеното приемно време;

(3). да участват в родителските срещи;

(4). да присъстват и при желание от тяхна страна да бъдат изслушвани, когато се решават въпроси, които засягат правата и интересите на ученика.

Чл.14 Родителите имат следните задължения:

(1). да се запознаят / чрез полагане на подпис / с учебния план и с правилника за дейността на училището при записване на ученика;

(2). да информират предварително учителя за отсъствие на ученика от учебни занятия;

(3). да осигуряват посещаемостта на ученика в училище;

(4). да довеждат децата си 10 минути преди началото на учебните часове, за да се осигури безпрепятственото протичане на учебния процес;

(5). да напускат помещенията на училището след като предадат детето си на учителя;

(6). да приемат детето си след края на учебните часове, но не по-късно от 10 мин. след приключването им. В случай, че са възпрепятствани да направят това, родителите са длъжни да осигурят свой заместник, като своевременно уведомят учителя за това.

(7). да запознаят ученика с правилника за дейността и вътрешния ред на училището и при необходимост – да му го разяснят;

(8). да се явяват в училището при отправена покана от страна учителя, когато има основание за това.