Първи клас

В първи клас очакваните резултати се свързват със следните знания и умения:

А. Владее фонемната система на книжовния български език

 • правилно изговаря звукови варианти на фонемата в различни звукови съчетания в потока на речта;
 • разграничава звуковете в думата;
 • определя мястото на звука в дума

Б. Владее графичната система на книжовния български език

 • разпознава печатните и ръкописните букви;
 • познава българската азбука;
 • владее съответствието звук – буква;
 • владее изговора и писането на думи с дз, дж, щ, я, ю, ьо, йо;
 • владее правилен според книжовните норми изговор на думите.

В. Чете с разбиране

 • цялостно чете думи и разбира лексикалното им значение;
 • чете прости кратки и разширени изречения и разбира техния смисъл;
 • чете кратки текстове и разбира тяхното съдържание;
 • интонационно оформя изреченията при четене.

Г. Пише

 • правилно изписва главните и малките ръкописни букви;
 • правилно свързва буквите при писане на думи;
 • вярно кодира звучащата реч;
 • разделно пише думите в изречението;
 • правилно записва кратки и разширени прости изречения в началото и в края;
 • правилно записва кратки писмени текстове.