Трети клас

Препоръчителна литература

 • Асен Разцветников “ Щурчово конче“
 • Валери Петров “Меко казано“ , “Бяла приказка“
 • Йордан Радичков “Ние врабчетата“ , “Жабешки истории“
 • Ангел Каралийчев “Тошко Африкански“, „Приказки“
 • Елин Пелин “Ян Бибиян“
 • Светослав Минков “Сапунени мехури“
 • Констснтин Константинов “Приказки за теб“
 • Ран Босилек “Патиланци“
 • Алан Милн “ Мечо Пух“
 • Луис Карол “Алиса в страната на чудесата“
 • Антоан дьо Сент Екзюпери “Малкият принц“
 • Л.Ф.Баум “Вълшебникът от Оз“
 • Джани Родари “Приказки по телефона“
 • ·      Астрид Линдгрен “Пипи Дългото чорапче“ , “Карлсон, който живее на покрива“

В трети клас очакваните резултати се свързват със следните знания и умения:

А. Правоговорни знания и умения

 • определя мястото на звука и неговата промяна при изговор в думата (звукова промяна)
 • правилно изговаря звучни и беззвучни съгласни според изискванията на книжовната норма;
 • правилно изговаря гласните в последната сричка на глаголите в 1 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч.;
 • изговаря думите с правилно ударение;
 • интанационно правилно изговаря възклицателни и подбудителни изречения .

Б. Правописни знания и умения

 • пише правилно неударени гласни в думата;
 • пише правилно беззвучни съгласни пред звучни в думите;
 • пише правилно думи със струпани съгласни;
 • пише правилно корен, представки и наставки в думите;
 • пише правилно възклицателни и подбудителни изречения;
 • пише правилно съществителни и прилагателни имена с Ъ в последната сричка;
 • членува правилно същ имена в м. р., ж. р., ср. р. и в мн. ч.;
 • пише правилно глаголи в 1 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч. с ударение на последната сричка;
 • пише правилно частицата НЕ пред глаголите;
 • пише прилагателни имена с – Н или – НН;
 • пише според изискванията степенувани прилагателни имена;
 • пише правилно възклицателни и подбудителни изречения;
 • пише правилно свой текст.

В. Фонетични знания и умения

 • разпознава разлики в изговора и писането на неударени гласни;
 • определя звукови промени на гласни под ударение в последната сричка на глаголите в 1 л. ед. ч. и 3 л. мн. ч.;
 • определя звукови промени в изговора и писането на думи с Ъ в последната сричка;
 • определя звукови промени на звучни и беззвучни съгласни;
 • пише правилно В или ВЪВ, С или СЪС.

Г. Морфологични знания и умения

 • разпознава съществителни собствени и нарицателни;
 • членува правилно съществителни имена във всички родове и числа;
 • образува правилно степенувани прилагателни имена;
 • образува правилно глаголни форми за висчки лица и числа;
 • образува форми за сегашно време на глагола ;
 • образува форми за минало свършено време на глагола;
 • образува форми за бъдеще време на глагола;
 • образува форми на глагола СЪМ.

Д. Лексикално-стилистични знания и умения

 • подбира и съчетава правилно думите в изречения;
 • може да замества в изречение близки по значение думи;
 • съотнася думите по лексикално значение: близки по значение, противоположни по значение;
 • конструира и употребява целесъобразно възклицателни и подбудителни изречения в текст.

Е. Синтактични знания и умения

 • разпознава възклицателно и подбудително изречение;
 • конструира възклицателни и подбудителни изречения в различни словоредни варианти.

Ж. Литературни знания и умения

 • чете и разбира конкретното значение на стихотворения, разкази, приказки;
 • определя качества на героите във връзка с техните постъпки и тяхната реч;
 • разграничава диалог в художествен текст;
 • разграничава описания в художествен текст;
 • определя случки ( епизоди) в развитието на действието;
 • свързва план на съдържанието с отделни епизоди от текста;
 • обяснява образно – емоционалните представи, породени от епитети, сравнения и повторения.

З. Комуникативни знания и умения

 • разказва подробно устно и писмено приказки и разкази;
 • разказва кратко ( сбито) устно и писмено приказки и разкази;
 • съчинява устно и писмено разкази и приказки по серия от картини, по лично преживяна случка, по въображение;
 • съчинява устно и писмено описание на цвете и животно;
 • съчинява гатанки
 • поправя правописни, пунктуационни грешки, неточна употреба на думи, неясни по смисъл изречения.