Училищен правилник

Учители

1. Учителите се задължават да провеждат редовно учебните занятия, като идват най-малко 15 минути преди началото на часа.
2. Учителите трябва да са подготвени за часовете и да носят нужните пособия.
3. Учителите трябва да отбелязват, в създадения за целта дневник, присъствията и отсъствията на децата.
4. Използването на мобилни телефони по време на час е забранено за учителите, освен в извънредни ситуации във връзка с безопасността и здравето на децата.
5. При заболяване и други уважителни причини учителите са длъжни да информират
родителите навреме за отпадането на учебните занятия.
6. Учителите са длъжни да уважават поверените им ученици.
7. Учителите трябва да предават децата лично на родителите им.
8. Учителите са длъжни да следят за опазване на училищната собственост.
9. Учителите са длъжни да следят за спазването на училищната дисциплината от
страна на учениците. При системни нарушения на дисциплината от страна на някои ученици учителите са в правото си да свикат Управителния и Родителския съвет за вземане на необходимите мерки.

Ученици и родители

1. За да се осигури безпрепятственото протичане на учебния процес учениците трябва да идват поне 5 минути преди началото на часа.
2. Учениците трябва да идват подготвени и с написани домашни, носейки нужните
учебници и пособия.
3. Учениците се задължават да пазят училищната собственост, да спазват нужната
дисциплина по време на занятията и междучасията и да уважават останалите ученици и учителите.
4. Забранено е използването на мобилни телефони и електронни играчки по време на занятията.
5. Отговорността за повредена училищна собственост се носи от родителите.
6. След часовете родителите трябва да прибират децата си в определеното за това
време.
7. При отсъствия на децата, родителите трябва предварително да уведомяват учителите, като представят извинителна бележка в писмен вид.
8. Препоръчва се децата да си носят вода и закуска за почивката.