Обучението се провежда по адаптирани учебени програми на Министерството на образованието и науката на Република България. Учениците изучават български език на ниво роден език.

На учениците, завършили обучение по български език и литература, по история и по география на България в училището, се издава удостоверение за проведено обучение.

Учениците, придобили удостоверение, които продължават обучението си в училища в Република България, не полагат приравнителни изпити по български език и литература, по история и по география на България.

Издадените удостоверения за проведено обучение се въвеждат от училищния ръководител в Регистър на удостоверенията.