БУ „Васил Левски“ във Франкфурт на Майн съществува от 2010 година.

1. Училището работи по ПОСТАНОВЛЕНИЕ № 90 от 29.05.2018 г. на Министерството на образованието на Република България и е включено в списъка на българските неделни училища в чужбина.

2. В училището могат да бъдат обучавани ученици от I до XII клас и деца в подготвителни групи (4-6 г.). В училището се изучават български език и литература, история и география на България, информационни технологии, музика.

3. Обучението се провежда по адаптирани учебни програми на МОН. Издадените удостоверения за проведено обучение се въвеждат в Регистър на удостоверенията на Република България.

4. Учениците придобили удостоверение могат да продължат обучението си в училища в Република България и не полагат приравнителни изпити по български език и литература, по история и по география на България.

5. Учениците ни изучават български език на ниво роден език. Изучването на български език в нашето училище може да бъде вписано като факултативен предмет в немската диплома.

6. В училището се провежда обучение по информационни технологии.

7. В първи и втори клас се провежда обучение по математика.

8. Като извънкласна форма на обучение функционира музикално-артистична работилничка.

9. Провеждането на занятията през учебната година е съобразено с хесенските ваканции.