Съдържанието на общообразователната подготовка по история и цивилизации за прогимназиален етап представлява пълен курс по българска история – от първи свидетелства за живот по днешните български земи до началото на XXI век. Учениците получават, разширяват и задълбочават познанията си за най-значими политически, стопански, обществени и културни явления в българската история. Така се формира отношение към родното, към историческата традиция, утвърждава се съзнанието за българската идентичност като част от европейската идентичност. В процеса на обучение се поставя началото на формиране на умения за овладяване и прилагане на специфични техники на историческото познание, включително анализ на исторически извори и оценка на дадено събитие и процес.