Обучението по български език в VI клас на прогимназиалния етап е свързано с овладяване на знания за системата на българския книжовен език и умения, развиващи комуникативните компетентности на обучаваните.
Учебната програма включва два модула: 1.български като втори език и 2. български като първи език.
В първия модул учениците овладяват прагматичния аспект на езиковите категории, като основната цел е създаване на трайни навици и умения в 4-те речеви дейности: слушане, говорене, четене и писане за ниво В1.1 по ОЕЕР.
Лингвистичният терминологичен апарат се овладява във втория модул.
С цел развиване на социокултурните компетентности тази програма включва теми и дейности, насочени към овладяване на умения за извличане и обработване на информация от научни текстове, представени в различни информационни източници; усъвършенстват се уменията за използване на информацията в различни комуникативни ситуации.
По отношение на развиваните езикови компетентности програмата предлага теми и дейности, свързани с овладяване на особености на научни текстове. Разширяват се знанията за местоименията, за неличните глаголни форми и за системата на глаголните времена. Въвеждат се: повелително наклонение, променливо Я; еднородни части в простото изречение; сложно съчинено изречение; съюз, междуметие и частица.
В учебната програма като комуникативни компетентности се определят компетентностите на учениците да разбират относително дълъг разговор и медийни съобщения; да изразяват мнението си по познати теми; да създават различни текстове с несложна аргументация.
Във връзка с усъвършенстване на комуникативните компетентности в устното и в писменото общуване в VI клас се развиват умения за аргументиране на мнение и за толерантно участие в диалог, изграждат се умения за създаване в писмена и устна форма на отговор на научен въпрос.